Tính toán chỉ số CLV

Một cách để hoạch định chiến lược phát triển và ước tính chi phí marketing là tính giá trị vòng đời khách hàng (CLV - LTV). Hiểu một cách đơn giản, CLV là doanh thu mà một khách hàng sẽ tạo ra trong suốt vòng đời của họ.

Chi phí trung bình cho mỗi khách hàng của bạn?

VNĐ
Tiếp tục