Tích hợp dịch vụ Nextify vào WLC Meraki

1.Cấu hình trên WLC Meraki
Wireless -> SSIDS -> edit settings ( SSID nào muốn cấu hình tích hợp dịch vụ)

Chọn: open (no encryption) để bỏ pass wifi

Tích chọn tab: Sign-on with -> my Radius server -> Add a server
Host: 171.244.57.184
Port: 1812
Sercret: media123

Mục Walled garden -> Walled garden is enabled
Walled garden range:
171.244.3.202/32

171.244.57.184/32
*.nextify.vn
Fonts.gstatic.com
Connect.facebook.com
www.facebook.com
*.facebook.com
*.facebook.net
*.zalo.me

Wireless -> Splash page

SSID chọn SSID muốn cấu hình tích hợp dịch vụ

Tại mục Custum splash URL tích chọn như hình và điền link
http://portal.nextify.vn/meraki

Tại mục: Where should users go after the splash page tích chọn như hình và điền link:
http://portal.nextify.vn/meraki
Save changes

Chỉnh thời gian timeout
Wireless/Splash Pages/Splash Frequency