Tích hợp dịch vụ Nextify vào WLC cisco

 1. Cấu hình radius server
  A. Cấu hình RADIUS Authentication Servers
  Sercurity-> AAA-> Radius -> Authencation -> New

Server index:1
Server address (ipv4/ipv6): 171.244.57.184
Server Secret: media123
Confirm Shared Secret: media123

B. Cấu hình RADIUS Accounting Servers
Server index: 1
Server address (ipv4/ipv6): 171.244.57.184
Server Secret: media123
Confirm Shared Secret: media123

 1. Cấu hình Access Control Lists
  Sercurity -> Access Control Lists -> New -> Nhập tên Accesslist -> Apply

Tích: Enable Counters
Click vào Access List vừa tạo

Điền các tham số như trong hình:

Add-Remove url-> Điền các domain bên dưới

 • nextify.vn
 • portal.nextify.vn
 • facebook.com
 • facebook.net
 • akamaihd.net
 • fbcdn.net
 • atdmt.com
 • fbsbx.com
 1. Cấu hình captiveportal
  External web URL: http://portal.nextify.vn/cisco
 1. Cấu hình wifi
  A.Tạo interface

B.Cấu hình thông số wifi

Server1:171.244.57.184

5.Cấu hình bỏ xác thực SSL

6.Add thiết bị vào trang quản trị Nextify
Lấy địa chỉ mac trên controller

Gửi cho kỹ thuật Nextify