Tích hợp dịch vụ Nextify vào WLC cisco

 1. Cấu hình radius server
  A. Cấu hình RADIUS Authentication Servers
  Sercurity-> AAA-> Radius -> Authencation -> New

Server index:1
Server address (ipv4/ipv6): 171.244.3.202
Server Secret: media123
Confirm Shared Secret: media123

B. Cấu hình RADIUS Accounting Servers
Server index: 1
Server address (ipv4/ipv6): 171.244.3.202
Server Secret: media123
Confirm Shared Secret: media123

 1. Cấu hình Access Control Lists
  Sercurity -> Access Control Lists -> New -> Nhập tên Accesslist -> Apply

Tích: Enable Counters
Click vào Access List vừa tạo

Điền các tham số như trong hình:

Add-Remove url-> Điền các domain bên dưới

nextify.vn
portal.nextify.vn
facebook.com
facebook.net
akamaihd.net
fbcdn.net
atdmt.com
fbsbx.com

 1. Cấu hình captiveportal
  External web URL: http://portal.nextify.vn/cisco
 1. Cấu hình wifi
  A.Tạo interface

B.Cấu hình thông số wifi

5.Cấu hình bỏ xác thực SSL

6.Add thiết bị vào trang quản trị Nextify
Lấy địa chỉ mac trên controller

Gửi cho kỹ thuật Nextify