Tích hợp dịch vụ Nextify vào Pfsense

  1. Cấu hình PFS
    A. Tạo interface hotspot
    Interfaces -> Assignments -> nhập tên interface muốn tạo.

Cấu hình thông số cho Interface:

B. Cấu hình thông số DHCP cho Interface mới tạo
Services -> DHCP server

Điền đầy đủ thông tin DHCP -> Save

C. Cấu hình Captive portal
Services -> Captive Portal -> add

Idle timeout: là thời gian thiết bị sẽ hết phiên làm việc nếu không có phát sinh lưu lượng gì
Hard timeout: Là phiên làm việc của 1 thiết bị (thời gian phiên làm việc tối đa của thiết bị)

Upload file login.html

Chọn tên profile radius đã tạo từ trước

 Save
D. Cấu hình thông số Radius external

 Save
E. Tạo rule trỏ đường đi cho card hotspot
Firewall -> Rules

 Save