Tích hợp dịch vụ Nextify vào Pfsense

  1. Cấu hình PFS
    A. Tạo interface hotspot
    Interfaces -> Assignments -> nhập tên interface muốn tạo.

Cấu hình thông số cho Interface:

B. Cấu hình thông số DHCP cho Interface mới tạo
Services -> DHCP server

Điền đầy đủ thông tin DHCP -> Save

C. Cấu hình Captive portal
Services -> Captive Portal -> add

Idle timeout: là thời gian thiết bị sẽ hết phiên làm việc nếu không có phát sinh lưu lượng gì
Hard timeout: Là phiên làm việc của 1 thiết bị (thời gian phiên làm việc tối đa của thiết bị)

Upload file login.html

Chọn tên profile radius đã tạo từ trước

Save
D. Cấu hình thông số Radius external

Hostname or IP address:171.244.57.184

Save
E. Tạo rule trỏ đường đi cho card hotspot
Firewall -> Rules

Save