Tích hợp dịch vụ Nextify vào Draytek (áp dụng cho: Vigor 2912, 2915, 2133, 2925,2926, 2952, 3220, 2927, 2962, 3910)

  1. Cấu hình dịch vụ wifi marketing trên router DrayTek
    1.1. Đăng nhập router DrayTek
    Truy cập địa chỉ Ip Router điện user, pass quản trị mặc định là admin/admin -> login

1.2. Cấu hình radius server
Application-> Radius/TACACS+
Tích Enable this profile, Enable Accounting
Primary Server: 171.244.57.184
Secret: media123

1.3. Cấu hình hotspot
Hotspot Web Portal -> Profile Setup
Tích: Enable this profile
Chọn: External portal Server
Captive Portal URL: http://portal.nextify.vn/draytek
External Radius server: chọn profile1 ( profile đã cấu hình ở bước trước)
Mac address format: AA-BB-CC-DD-EE-FF
Radius Nas Identifier: media
Save and next

1.4. Cấu hình whitelist
Dest Domain:
*nextify.vn
*facebook.com

*fbcdn   

*akamai    

*zalo.me    

*fonts.gstatic.com   

*messenger.com

*facebook.net    

*w3.org

*ssl.google-analytics.com  

*nextify.vn

1.5. Cấu hình Apply to LAN

  • HTTPS Redirection
  • Captive Portal Detection
  • Landing Page : Chọn User Requested URL
  • Force Landing Page Stay: Chọn 6

Chọn Lan muốn thiết lập dịch vụ wifi marketing