Hướng dẫn tính hợp dịch vụ Nextify vào Fortigate

  1. Cấu hình DHCP
    Tạo dải mạng

Cấu hình DHCP cho Port

Nat cho dải mạng Lan ra mạng Wan

Đinh tuyến cho dải Lan

  1. Cấu hình captive portal dạng Server web external và Radius External
    Khai báo thông số radius server

-Khai báo Wallen gaden
Tạo địa chỉ ip, tên miền 171.244.3.202
Tạo thêm các wallen gaden mới với tên miền như sau
fonts.gstatic.com
connect.facebook.net
www.facebook.com
static.nextify.vn
portal.nextify.vn

Tạo nhóm địa chỉ IP cho Wallen gaden
Tạo group cho các tên miền ở trên

-Cấu hình Captive port cho port 2

Exempt Destinations/Services : Chọn tên group vừa tạo ở trên