Tích hợp SMS Brandname

Trên trang quản trị vào mục Apps –> SMS chọn nhà cung cấp và điền thông tin