Tích hợp MailChimp

Trên trang quản trị vào mục Apps–> MailChimp