Tích hợp Email Marketing

Trên trang quản trị vào mục Apps–> Email chọn dịch vụ email marketing bạn muốn tích hợp và điền đầy đủ thông tin