Tích hợp chat Fuel

Trên trang quản trị vào mục Apps–> chat Fuel