Tích hợp Bit.ly URL

Trên trang quản trị vào mục Apps –> Bit.ly